Καλως ήλθατε στην ιστοσελίδα του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

Ο Προπονητής πρέπει να μοιράζεται την επαγγελματική του γνώση με τους συναδέλφους του, ειδικά με τη νεότερη γενιά και ειδικότερα όταν καλείται να το πράξει (π.χ. επαγγελματικές διασκέψεις, συγγραφή άρθρων,δημοσίευση στη σελίδα του συνδέσμου,κ.λπ.).
Εδώ μπορείτε να βρείτε γενικά και ειδικά θέματα που αφορούν τον προπονητή, να ενημερωθείτε για τα νέα της Ο.Π.Π.Ε. και τις δραστηριότητες του συνδέσμου μας.


ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ !!!

ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ  ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ  ΞΑΝΘΗΣΑγαπητοί Συνάδελφοι
Σας ενηµερώνουµε ότι, συνεχίζεται η λειτουργία των Αναθεωρητικών Σχολών επέκτασης
ισχύς ταυτοτήτων, η οποία έχει καταλυτική ηµεροµηνία λήξης, σύµφωνα µε την σχετική
ανακοίνωση της ΕΠΟ 31-12-2015.
Επειδή οι εκπαιδευτές που έχουν οριστεί για τις παραπάνω σχολές αναθεώρησης, είναι
συγκεκριµένοι και δεδοµένου ότι υπάρχουν υποχρεώσεις, λόγω των σχολών προπονητών, που
διοργανώνονται σε όλη την Ελλάδα, πρέπει να ακολουθηθεί, η παρακάτω διαδικασία.
Κάνετε έγγραφο προς την τοπική Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων και στην ΟΠΠΕ, σύµφωνα
µε το οποίο θα ζητάτε, την έγκριση της σχετικής σχολής.
Η Ένωση και η ΟΠΠΕ µε έγγραφά τους, θα διαβιβάζουν το σχετικό αίτηµα στην ΕΠΟ, προς
έγκριση.
Στην συνέχεια εµείς, σαν ΟΠΠΕ, θα συνεννοούµεθα µε τους εκπαιδευτές, για τις ηµεροµηνίες
λειτουργίας των σχολών και θα έχετε µία έγκαιρη ενηµέρωση.
Τα έξοδα των σχολών (εκπαιδευτές, ξενοδοχείο, γήπεδο, µετακινήσεις, φαγητό, παρατηρητής
κλπ.), θα καλυφθούν εξ ολοκλήρου από τους Συνδέσµους Προπονητών, οι οποίοι θα καθορίσουν
ένα τέλος συµµετοχής. Επί πλέον, ύστερα από απόφαση του ∆.Σ. της ΟΠΠΕ, στα έξοδα θα
συµπεριληφθούν, 10 ευρώ, για κάθε άτοµο παρακολούθησης, υπέρ της ΟΠΠΕ. Το τέλος αυτό θα
το επιβαρυνθούν και οι σύνδεσµοι που µέχρι σήµερα έχουν οργανώσει, σχολές Αναθεώρησης.
Υποχρέωση συµµετοχής έχουν, όλοι οι προπονητές (µε δίπλωµα ΟΥΕΦΑ Α΄-Β΄, πιστοποίηση
ΟΥΕΦΑ Α΄-Β΄, εξοµοιωµένοι καθηγητές φυσικής αγωγής µε ειδικότητα ποδόσφαιρο, προπονητές
πριν του έτους 1998 µε δίπλωµα αναθεωρηµένο), που έχουν παρακολουθήσει σχολές
προπονητών µέχρι 31-12-2012.
Όσοι προπονητές παρακολουθήσουν τις εν λόγω αναθεωρητικές σχολές θα έχουν την
δυνατότητα να εκδώσουν ταυτότητα τριετίας (2015-2018) και προφανώς να εργαστούν σε
σωµατεία.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε τις σχολές αναθεώρησης, είµαστε στην διάθεσή σας.
Πρόσφατα πραγµατοποιήθηκε συνάντηση µελών του ∆.Σ της ΟΠΠΕ, µε τον ∆ιευθυντή
Εκπαίδευσης της ΕΠΟ κ. Αριστοτέλη Μπατάκη, στην Αθήνα, υλοποιώντας απόφαση του ∆.Σ. της
ΟΠΠΕ. Κατά την συνάντηση συζητήθηκαν θέµατα προπονητών (Κανονισµός, Υποχρεώσεις,
∆ικαιώµατα).
Η Οµοσπονδίας µας είναι έτοιµη να υλοποιήσει, µέσα από τις νόµιµες διαδικασίες (εάν
χρειαστεί), µετά την έγκριση του Καταστατικού της ΕΠΟ από το Πρωτοδικείο, τις οποιεσδήποτε
οδηγίες της ΕΠΟ, προκειµένου να γίνουµε µέλος της, σαν Ένωση, µε δικαίωµα ψήφου.
Στις 9-12 ∆εκεµβρίου πραγµατοποιήθηκε το 35ο
 Συµπόσιο της AEFCA στο Ζάγκρεµπ
της Κροατίας. Τις εργασίες του Συµποσίου παρακολούθησαν ύστερα από σχετική πρόσκληση ο
Πρόεδρος και ο Γεν. Γραµµατέας της ΟΠΠΕ κ.κ. Ηλίας Λογαράς και Ευάγγελος Πρόκος,
αντίστοιχα.
Κατά την διάρκεια του Συµποσίου, πραγµατοποιήθηκε και έκτακτη Γενική Συνέλευση της AEFCA,
όπως είχε ανακοινωθεί στην σχετική πρόσκληση.
Την Οµοσπονδία µας εκπροσώπησε ο Γενικός Γραµµατέας της ΟΠΠΕ, κ. Ευάγγελος Πρόκος.
Λεπτοµέρειες µαζί µε τις οµιλίες (παρουσιάσεις) θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της ΟΠΠΕ.
Τέλος σύµφωνα µε τις παραγράφους δ και ε του άρθρου 7 του Καταστατικού της
Οµοσπονδίας µας (ΟΠΠΕ), σας κάνουµε γνωστό ότι, πρέπει να µας υποβάλλετε έκθεση για την
διοικητική και ταµειακή κατάσταση του συνδέσµου σας, καθώς επίσης και την ετήσια συνδροµή
του συνδέσµου σας, για το έτος 2014, που ανέρχεται σε δύο (2) ευρώ, για κάθε µέλος σας.
Με συναδελφικούς χαιρετισµούς
Για το ∆.Σ. 

αθλητική ψυχολογία