Καλως ήλθατε στην ιστοσελίδα του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

Ο Προπονητής πρέπει να μοιράζεται την επαγγελματική του γνώση με τους συναδέλφους του, ειδικά με τη νεότερη γενιά και ειδικότερα όταν καλείται να το πράξει (π.χ. επαγγελματικές διασκέψεις, συγγραφή άρθρων,δημοσίευση στη σελίδα του συνδέσμου,κ.λπ.).
Εδώ μπορείτε να βρείτε γενικά και ειδικά θέματα που αφορούν τον προπονητή, να ενημερωθείτε για τα νέα της Ο.Π.Π.Ε. και τις δραστηριότητες του συνδέσμου μας.


ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ !!!

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση σεμιναρίων προπονητικής;

Στον κανονισμό προπονητών της ΕΠΟ, προβλέπεται ρητά πως ανά 3ετία είναι υποχρεωτίκή η παρακολούθηση εγκεκριμένου σεμιναρίου από τους διπλωματούχους προπονητές, για να έχει ισχύ το δίπλωμα τους και να μπορούν να προμηθευτούν την ειδική ταυτότητα προπονητή 3ετίας και συγκεκριμένα:
''Η ταυτότητα προπονητή, όπως αυτή προβλέπεται από το πρωτόκολλο αμοιβαίας αναγνώρισης προπονητικών προσόντων της UEFA , πρέπει να αναθεωρείται εντός τριετίας από την ημερομηνία έκδοσής της μετά από διαδικασία που προβλέπεται από το πρωτόκολλο (Συμμετοχή- παρακολούθηση από τον προπονητή σχετικού σεμιναρίου αναθεώρησης τουλάχιστον 15 ωρών.''


Σε τι κατηγορία μπορώ να εργαστώ ανάλογα με το δίπλωμά μου;
Δικαίωμα εργασίας ανάλογα με κατηγορία 1. Οι προπονητές ποδοσφαίρου έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν το επάγγελμα αυτό ανάλογα με την κατηγορία τους ως εξής:

PRO-UEFA :(ΠΑΕ)
UEFA A ELITE YOUTH : Ομάδες Νέων και Εφήβων της Super League
UEFA A': (Ερασιτεχνικά σωματεία και Τ.Α.Π. και Ακαδημίες ομάδων Β΄, Γ' Εθνικής)
UEFA B': (Ερασιτεχνικά σωματεία μέχρι Α΄και A1΄τοπικής κατηγορίας και μεικτές ομάδες Ενώσεων)
UEFA C':(Ακαδημίες ομάδων ερασιτεχνικών κατηγοριών-ακαδημίες μεικτών ομάδων Ενώσεων)
ΕΠΟ Α':(Ερασ.σωματεία Β',Γ' κατηγορίας τοπικών ενώσεων καια ακαδημίες ομάδων τοπικών ένώσεων)
Είναι απαραίτητο το ιδιωτικό συμφωνητικό πρόσληψης προπονητή;

Στον αναθεωρημένο (Iούνιος 2010) Κανονισμό Προπονητών της ΕΠΟ προβλέπεται:
Ιδιωτικό συμφωνητικό πρόσληψης πρoπoνητή1. Το ιδιωτικό συμφωνητικό πρόσληψης μεταξύ του προπονητή και της Π.Α.Ε. ή του σωματείου, καθώς και κά­θε τροποποίηση αυτού, κατατίθεται υποχρεωτικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., επίσημο δε αντίγραφo τoυ κατατεθέντος στην Δ.Ο.Υ. συμφωνητικού κατατίθεται στην Ο.Π.Π.Ε. και επίσης, για μεν τις εθνικές κατηγορίες στην Ε.Π.Ο., για δε τα σωματεία τοπικών κατηγοριών στην οικεία τοπική ένω­ση, σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από της υπoγραφής του.
2. Το ιδιωτικό συμφωνητικό υποχρεωτικά περιλαμβάνει:
α) Στοιχεία των συμβαλλομένων.
β) Διάρκεια ισχύος της σύμβασης.
γ) Τις πάσης φύσεως τακτικές και έκτακτες αποδοχές, καθώς και τις λοιπές σε είδος παροχές του προπονητή.
δ) Ρήτρα σύμφωνα με την οποία τα συμβαλλόμεvα μέρη υποχρεωτικά συμφωνούν και απoδέχονται ότι καθιστούν αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση των τυχόν μεταξύ τους οικονομικώv διαφορών, τις αρμόδιες επιτροπές που καθορίζονται στο καταστατικό και τους κανονισμούς της ΕΠΟ.
Εξάλλου, είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσει ο προπονητής να εξασφαλίσει την διεκδίκηση των χρημάτων του, σε περίπτωση που χρειαστεί.

Τι χρειάζεται για την έκδοση Δελτίου πιστοποίησης Εισόδου Προπονητή(τεχνική περιοχή);

Για να μπορέσει ο προπονητής να βρεθεί στον αγωνιστικό χώρο (τεχνική περιοχή) και να ασκήσει τα καθήκοντά του, θα πρέπει να είναι κάτοχος του Δελτίου πιστοποίησης Εισόδου Προπονητή, διαφορετικά δε θα του επιτραπεί η είσοδος από τον διαιτητή και τον παρατηρητή. Οι προυποθέσεις για την έκδοσή του είναι:
1. Ειδική ταυτότητα προπονητή(3ετούς διάρκειας)
2. Βεβαίωση αναγνωρισμένου συνδέσμου ποροπονητών ότι είναι μέλος και ταμειακά ενήμερος
3. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες
4. Ποινικό μητρώο γενικής χρήσης
5. Επικυρωμένο αντίγραφο του κατατε θειμένου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ιδιωτικού συμφωνητικού με Π.Α.Ε., Τ.Α.Π. ή σωματείο (φωτοτυπία δεν γίνεται δεκτή)
6. Καταβολή 50 ευρώ για τοπικά στην οικεία Ε.Π.Σ. 100 ευρώ για Δ΄Εθνική κατηγορία
Τα παραπάνω κατατίθενται στην οικεία Ε.Π.Σ. και ισχύουν μόνο για την ομάδα που αναγράφεται στο Δελτίου πιστοποίησης Εισόδου Προπονητή. Αν δηλαδή ο προπονητής αλλάξει ομάδα μέσα στην αγωνιστική περίοδο πρέπει να προμηθευτεί νέο Δελτίο πιστοποίησης Εισόδου Προπονητή.

Τι χρειάζεται για την έκδοση της Ειδικής Ταυτότητας Προπονητή(3ετούς διάρκειας);Οι προυποθέσεις για την έκδοση της ειδικής ταυτότητας προπονητή 3ετούς διάρκειας για τους κατέχοντες διπλώματα προπονητών ποδοσφαίρου της UEFA ή εξομοιωμένων με αυτά είναι:
1. Αίτηση του ενδιαφερομένου προς την ΕΠΟ
2. Δύο(2) έγχρωμες φωτογραφίες
3. Επικυρωμένο αντίγραφο αναγνωρισμένου διπλώματος προπονητή ποδοσφαίρου(απλή φωτοτυπία δεν γίνεται δεκτή)
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599 ότι ο ενδιαφερόμενος δεν εμπίπτει στα κωλύματα τα προβλεπόμενα εκ του καταστατικού της ΕΠΟ, αποδέχεται ανεπιφύλακατα τις διατάξεις του κανονισμού προπονητών, του καταστατικού και των κανονισμών της ΕΠΟ.
5. Καταβολή παραβόλου 180 ευρώ
6. Βεβαίωση αναγνωρισμένου συνδέσμου προπονητών ότι είναι μέλος και ταμειακά ενήμερος.
Ο λογαριασμός της ΕΠΟ, για το παράβολο στην Τράπεζα Πειραιώς ( 5082-021433-637 και η διεύθυνση που πρέπει να σταλούν τα δικαιολογητικά είναι: ΕΠΟ, Τμήμα Μητρώου Προπονητών, Λ.Συγγρού 137, 17121, Ν.Σμύρνη(υπόψην κου.Παπαπαναγιώτου, τηλ.συννενόησης 2109306017).
Η έκδοση της ειδικής ταυτότητας προπονητή 3ετούς διάρκειας είναι απαραίτητη για να μπορέσει ο προπονητής να γίνει κάτοχος του Δελτίου Εισόδου Προπονητή στον αγωνιστικό χώρο(τεχνική περιοχή).

Πως μπορεί κάποιος να γίνει προπονητής ποδοσφαίρου;


Για να γίνει κάποιος προπονητής ποδοσφαίρου πρέπει να φοιτήσει σε μια από τις σχολές που διοργανώνει η ΕΠΟ ή να έιναι απόφοιτος ΤΕΦΑΑ με ειδικότητα στο ποδόσφαιρο .
 Για τη φοίτηση στη σχολή  UEFA B (αρχική με τα σημερινά δεδομένα)απαιτούνται οι παρακάτω προυποθέσεις:
α. Υγεία και ικανότητα για εκγύμναση που θα πιστοποιείται από Υγειονομική Επιτροπή.
β. Ηλικία τουλάχιστον 18 ετών που θα αποδυκνείεται από επικυρωμένη φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή πισοποιητικό γέννησης.
γ.Αποδεικτικό γραμματικών γνώσεων Γ΄ Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης σχολής, βεβαιούμενης της ισοτιμίας από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας.
δ.Βεβαίωση Ε.Π.Ο. ή Ε.Π. Σωματείων ότι υπήρξε ποδοσφαιριστής
ε. Αντίγραφο ποινικού μητρώου που να αποδυκνύει ότι δεν υφίσταται τελεσίδικη καταδίκη για τα αδικήματα που αναφέρονται στο παράρτημα Α του Κανονισμού Εφαρμογής του Καταστατικού της ΕΠΟ.
στ.Πιστοποιητικό της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, που να βεβαιώνει ότι δεν εκκρεμεί ποινική δίωξη για τα αδικήματα που αναφέρονται στο ως άνω παράρτημα Α  του Κανονισμού Εφαρμογής του Καταστατικού της ΕΠΟ.
Τα δίδακτρα μπορείτε να τα δείτε στο site της Ε.Π.Ο. Φυσικά πρέπει να υπολογίσετε πως δεν περιλαμβάνουν τη διαμονή και το φαγητό καθώς τα μαθήματα είναι πρωί-απόγευμα. Οι σχολές γίνονται σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας ανάλογα με τη ζήτηση και τις συμμετοχές. Ποιά δικαιολογητικά χρειάζομαι για χορήγηση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος;ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ

www.sportsnet.gr
                     ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Γ. Γ. Α.
                                  Ν.2725/99 όπως ισχύει, άρθρα 31.
______________________________________________________________

1.    Αίτηση προς τη ΓΓΑ για χορήγηση ειδικής άδειας άσκησης προπονητή στο συγκεκριμένο άθλημα.
2.    Επικυρωμένο αντίγραφο Διπλώματος.
3.    Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1981 στην οποία θα δηλώνετε ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος σας ποινική δίωξη για πλημμέλημα ή κακούργημα θεωρημένη από οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία για το γνήσιο της υπογραφής, η οποία υποκαθιστά αντίστοιχο Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής.
4.     Επικυρωμένο αντίγραφο διπλής όψεως της ταυτότητας.
5.    Πιστοποιητικό υγείας  -πρωτότυπο-  από την Υγειονομική Επιτροπή της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
6.    Απόδειξη κατάθεσης –πρωτότυπη- εκατόν σαράντα επτά (147€) Ευρώ
     στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, σε πίστωση του λογαριασμού 
     040/546176-69.
7.  Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής ή δικαστικής χρήσης, το οποίο
     αναζητείται υποχρεωτικά από την υπηρεσία μας χωρίς τη συναίνεση του
     ενδιαφερόμενου βάσει της ΔΙΑΔΠ/Α/22863/16-10-06 ΚΥΑ ΥΠΕΣΔΔΑ
     κ΄ Δικαιοσύνης.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Όπου απαιτείται προπονητική εμπειρία - προϋπηρεσία  αυτή αποδεικνύεται με βεβαίωση αθλητικού σωματείου ή αθλητικής ένωσης επικυρωμένο από την οικεία  Ομοσπονδία, συνοδευόμενη από σύμβαση ή ιδιωτικό συμφωνητικό  θεωρημένο από την αρμόδια  Δ.Ο.Υ., μισθολογικές καταστάσεις ασφαλιστικών φορέων ή αποδείξεις ή τιμολόγια παροχής υπηρεσιών,  αποδεικτικά στοιχεία προπονητικού έργου, όπως φύλλα αγώνων, δηλώσεις συμμετοχής αθλητών και λοιπά έγγραφα βεβαίας χρονολογίας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ         
  ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ
         ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ  Τ.Ε.Φ.Α.Α
                          Ν.2725/99 όπως ισχύει, άρθρα 31 κ΄136 παρ.5.
______________________________________________________________

1.    Αίτηση προς τη ΓΓΑ για χορήγηση ειδικής άδειας άσκησης προπονητή σε συγκεκριμένο άθλημα.
2.    Επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίου και ειδικότητας.
3.    Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1981 στην οποία θα δηλώνετε ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος σας ποινική δίωξη για πλημμέλημα ή κακούργημα θεωρημένη από οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία για το γνήσιο της υπογραφής, η οποία υποκαθιστά αντίστοιχο Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής.
4.     Επικυρωμένο αντίγραφο διπλής όψεως της ταυτότητας.
5.    Πιστοποιητικό υγείας  -πρωτότυπο-  από την Υγειονομική Επιτροπή της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
6.    Απόδειξη κατάθεσης –πρωτότυπη- εκατόν σαράντα επτά (147€) Ευρώ στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, σε πίστωση του λογαριασμού 040/546176-69.
7.    Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής ή δικαστικής χρήσης, το οποίο αναζητείται υποχρεωτικά από την υπηρεσία μας χωρίς τη συναίνεση του ενδιαφερόμενου βάσει της ΔΙΑΔΠ/Α/22863/16-10-06 ΚΥΑ ΥΠΕΣΔΔΑ κ΄Δικαιοσύνης.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
Όπου απαιτείται προπονητική εμπειρία - προϋπηρεσία  αυτή αποδεικνύεται με βεβαίωση αθλητικού σωματείου ή αθλητικής ένωσης επικυρωμένο από την οικεία  Ομοσπονδία, συνοδευόμενη από σύμβαση ή ιδιωτικό συμφωνητικό  θεωρημένο από την αρμόδια  Δ.Ο.Υ., μισθολογικές καταστάσεις ασφαλιστικών φορέων ή αποδείξεις ή τιμολόγια παροχής υπηρεσιών,  αποδεικτικά στοιχεία προπονητικού έργου, όπως φύλλα αγώνων, δηλώσεις συμμετοχής αθλητών και λοιπά έγγραφα βεβαίας χρονολογίας.  
αθλητική ψυχολογία